Công văn 455/TCT-KK ngày 17/02/2014 hướng dẫn chi nhánh kê khai thuế GTGT

(15/03/2014)

Theo Công văn số 455/TCT-KK hướng dẫn:

Trường hợp Công ty có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh, thành lập Chi nhánh tại Đà Nẵng, chi nhánh có phát sinh hoạt động kinh doanh thì chi nhánh phải thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh; phương pháp tính thuế GTGT căn cứ theo quy định tại Điều 10, Điều 11 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT.

Mời các bạn xem chi tiết công văn:

 

 

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 455/TCT-KK
V/v kê khai nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV Hoá dầu Quân đội
(Đ/c: 29 Lầu 3, Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 436/2013/MIPECHCM ngày 26/8/2013 của Công ty TNHH MTV Hoá dầu Quân đội (Mipec HCM) về việc kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) tại chi nhánh sau khi chuyển sang hạch toán báo sổ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo Điểm c, Khoản 1 và Điểm a, Khoản 3, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế GTGT:

"1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế..."

Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH MTV Hoá dầu Quân đội có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh, thành lập Chi nhánh tại Đà Nẵng với ngành nghề kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chi nhánh là bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan đến xăng dầu, thì chi nhánh phải thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh; phương pháp tính thuế GTGT căn cứ theo quy định tại Điều 10, Điều 11 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH MTV Hoá dầu Quân đội biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: CS, PC;
- Lưu: VT, TCT (KK).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Thư viện pháp luật

Phần mềm fast

Phần mềm misa

Webketoan.vn

Diễn đàn Dân kế toán

Diễn đàn Kế toán trưởng

Thống kê truy cập

hit tracker

DMCA.com