Hướng dẫn cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

(18/04/2015)

Hướng dẫn cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo quyết định 48 và 15 trong bộ báo cáo tài chính, nguyên tắc lập, cơ sở để lập báo cáo kết quả kinh doanh.

 

Có thể bạn muốn xem:

>>> Cách kê khai thuế nhà thầu nước ngoài

>>> Cách phân biệt thuế suất 0% và không chịu thuế GTGT

>>> Tài khoản 631-Giá thành sản xuất

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh tình hình và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm kết quả kinh doanh và kết quả khác.

1. Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo kết quả kinh doanh:

cách lập báo cáo kết quả kinh doanh

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phải bao gồm các khoản mục chủ yếu theo mẫu đã quy định.

- Doanh nghiệp phân loại các khoản chi phí theo chức năng cần phải cung cấp những thông tin bổ sung về tính chất của các khoản chi phí, ví dụ như chi phí khấu hao và chi phí lương công nhân viên.

2. Cơ sở lập báo cáo kết quả kinh doanh:

- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh kỳ trước.

- Căn cứ vào sổ kế toán trong kỳ các tài khoản từ loại 5 đến loại 9.

3. Cách lập báo cáo kết quả kinh doanh chi tiết từng chỉ tiêu:

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Mã số 01

- Là lũy kế số phát sinh Có TK 511 và TK 512 "Doanh thu bán hàng nội bộ" trong kỳ báo cáo trên sổ cái.

2. Các khoản giảm trừ doanh thu: Mã số 02

- Là lũy kế số phát sinh Nợ TK 511 và TK 512 đối ứng với bên Có các TK 521, TK 531, TK 532, TK 333 (TK 3331, 3332, 3333) trong kỳ báo cáo trên sổ cái.

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: Mã số 10 = (Mã số 01 – 02)

4. Giá vốn hàng bán: Mã số 11:

- Là lũy kế số phát sinh Có của TK 632 "Giá vốn hàng bán" đối ứng với bên Nợ của TK 911 trong kỳ báo cáo trên sổ cái.

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ: Mã số 20 = (Mã số 10 -11)

6. Doanh thu hoạt động tài chính: Mã số 21

- Là lũy kế số phát sinh bên Nợ của TK 515 "Doanh hoạt động tài chính" đối ứng với bên Có của TK 911 trong kỳ báo cáo trên sổ cái.

7. Chi phí tài chính: Mã số 22

- Là lũy kế số phát sinh bên Có của TK 635 "Chi phí tài chính" đối ứng với bên Nợ của TK 911 trong kỳ báo cáo trên sổ cái.

   Trong đó: Chi phí lãi vay: Mã số 23:

- Căn cứ vào Sổ kế toán chi tiết TK 635 "Chi phí tài chính".

Nếu DN bạn làm theo quyết định 48 thì chỉ tiêu:

8. Chi phí quản lý kinh doanh: Mã số 24.

- Là tổng cộng số phát sinh bên Có của TK 642 đối ứng với bên Nợ của TK 911 trong năm báo cáo trên Sổ cái.

Nếu DN bạn làm theo quyết định 15 thì chỉ tiêu:

8. Chi phí bán hàng: Mã số 24

- Là tổng cộng số phát sinh bên Có của TK 641 "Chi phí bán hàng" đối ứng với bên Nợ của TK 911 trong kỳ báo cáo trên sổ cái.

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp: Mã số 25

- Là tổng cộng số phát sinh bên Có của TK 642 đối ứng với Nợ tài khoản 911 trong kỳ báo cáo trên sổ cái.

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:

Mã số 30 = Mã số 20 + (Mã số 21 - Mã số 22) - Mã số 24 - Mã số 25

11. Thu nhập khác: Mã số 31

- Là lũy kế số phát sinh bên Nợ của TK 711 đối ứng với bên Có của TK 911 trong kỳ báo cáo trên sổ cái.

12. Chi phí khác: Mã số 32

- Là lũy kế số phát sinh bên Có của TK 811 đối ứng với bên Nợ của TK 911 trong kỳ báo cáo trên sổ cái.

13. Lợi nhuận khác : Mã số 40 = (Mã số 31 – 32)

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:

Mã số 50 = (Mã số 30 + 40)

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành: Mã số 51.

- Căn cứ vào tổng phát sinh bên Có của TK 8211 đối ứng với bên Nợ TK 911 trên sổ kế toán chi tiết TK 8211.

- Hoặc căn cứ vào số phát sinh bên Nợ của TK 8211 đối ứng với bên Có TK 911 trong kỳ báo cáo. Chú ý: Trường hợp này ghi âm trong ngoặc đơn (…)

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại: Mã số 52

- Căn cứ vào tổng phát sinh bên Có của TK 8212 đối ứng với bên Nợ TK 911 trên sổ kế toán chi tiết TK 8212,

- Hoặc căn cứ vào số phát sinh bên Nợ TK 8212 đối ứng với bên Có TK 911 trong kỳ báo cáo, Chú ý: Trường hợp này ghi âm trong ngoặc đơn (…)

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:

Mã số 60 = (Mã số 50 – 51 – 52)

18. Lãi trên cổ phiếu: Mã số 70:

- Chỉ tiêu được hướng dẫn tính toán theo thông tư hướng dẫn chuẩn mực số 30 “Lãi trên cổ phiếu”.

Trên đây là Hướng dẫn cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh mà chúng tôi giới thiệu đến các bạn.

Các bạn quan tâm có thể xem thêm các dịch vụ của chúng tôi:
>>> Dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ

>>> Dịch vụ báo cáo thuế tại Hà Nội

>>> Dịch vụ quyết toán thuế

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Thư viện pháp luật

Phần mềm fast

Phần mềm misa

Webketoan.vn

Diễn đàn Dân kế toán

Diễn đàn Kế toán trưởng

Thống kê truy cập

hit tracker

DMCA.com